KPF系列 微型拉杆法兰安装式直线位移传感器 KPM系列 微型铰接导电塑胶模式直线位移传感器 KPZ系列 微型拉杆式直线位移传感器 KSF系列 微型滑块式直线位移传感器 KTC系列 通用拉杆式直线位移传感器 KTF系列 滑块导电塑胶模式直线位移传感器 KTM系列 微型拉杆式直线位移传感器 KTR系列 微型自恢复式直线位移传感器 LWH系列 拉杆式直线位移传感器 KFM系列 微型滑块式直线位移传感器 KPC系列 两端固定安装的绞接运行式直线位移传感器 KSC系列 微型自恢复式直线位移传感器 KSP系列 微型自恢复式直线位移传感器 SKF系列 微型滑块导电塑胶膜式位移传感器 SKL系列 超小型滑块式位移传感器 STC系列 拉杆式直线位移传感器 STF系列 通用滑块式位移传感器 STM系列 微型拉杆导电塑胶膜式位移传感器 LP801系列 长冲程线性电位计 LP802系列 短冲程线性电位计
  品牌
  系列名称 KPF系列 微型拉杆法兰安装式直线位移传感器 KPM系列 微型铰接导电塑胶模式直线位移传感器 KPZ系列 微型拉杆式直线位移传感器 KSF系列 微型滑块式直线位移传感器 KTC系列 通用拉杆式直线位移传感器 KTF系列 滑块导电塑胶模式直线位移传感器 KTM系列 微型拉杆式直线位移传感器 KTR系列 微型自恢复式直线位移传感器 LWH系列 拉杆式直线位移传感器 KFM系列 微型滑块式直线位移传感器 KPC系列 两端固定安装的绞接运行式直线位移传感器 KSC系列 微型自恢复式直线位移传感器 KSP系列 微型自恢复式直线位移传感器 SKF系列 微型滑块导电塑胶膜式位移传感器 SKL系列 超小型滑块式位移传感器 STC系列 拉杆式直线位移传感器 STF系列 通用滑块式位移传感器 STM系列 微型拉杆导电塑胶膜式位移传感器 LP801系列 长冲程线性电位计 LP802系列 短冲程线性电位计
  类型 微型拉杆法兰安装 直线式 微型铰接导电塑胶膜 直线式 微型拉杆直线 微型滑块 直线式 拉杆直线 拉杆式直线 拉杆直线 直线式 拉杆直线 拉杆式直线 微型自恢复直线 直线式 拉杆式直线 直线式 直线式 直线式 直线式 微型滑块 超小型滑块 拉杆系列直线 通用滑块 微型拉杆 大量程直线 短量程直线
  用途 位置检测 位置检测 位置检测 位置检测 位置检测 位置检测 位置检测 位置检测 位置检测 位置检测 位置检测 位置检测 位置检测 位置检测 位置检测 位置检测 位置检测 位置检测 位置检测 位置检测
  量程选型规格(mm) 25 50 75 100 15 125 150 175 200 225 250 275 300 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 50 15,25,35,50,120 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 110 130 360 1150 1250 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1150 1250 1350 1500 1600 1800 2000 2250 2500 110 130 360 1450 2800 3000 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 5 10 15 20 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1150 1250 110 130 325 360 375 425 475 10 15 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 75 100 110 125 130 150 175 200 225 250 275 300 325 350 360 375 400 425 450 475 500 550 600 650 700 750 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 10 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 10 15 25 50 75 100 75~550 600~1000 1100~1250 75~550 600~1000 1150~2500 10 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 - -
  机械行程(mm) 30.5 55.5 80.5 106 行程+3 30.5 55.5 80.5 106 131 156 181.5 206.5 231.5 257 282 307 行程+3 30.5 55.5 80.5 106 131 156 181 206.5 231.5 257 282 307 行程+3 82.5 108 133 158 183.5 208.5 233.5 259 284 309 334.5 359.5 384.5 410 435 460 485.5 510.5 560.5 611 661 711.5 761.5 812 862 912.5 962.5 1013 行程+7 82.5 108 133 158 183.5 208.5 233.5 259 284 309 334.5 359.5 384.5 410 435 460 485.5 510.5 560.5 611 661 711.5 761.5 812 862 912.5 962.5 1013 1165 1266 1367 1518 1619 1820 2020 2271 2521 行程+7 30.5 55.5 80.5 106 131 156 181.5 206.5 231.5 257 282 307 行程+3 9 14 19 25 29.5 54.5 79.5 105 行程+3 83 109 134 160 185 210 236 261 286 312 363 414 465 515 566 617 667 718 769 820 871 922 972 1022 行程+3 行程+3 行程+7 行程+3 行程+3 行程+3 - 电阻行程+7 电阻行程+7 行程+2 155 307 460 613 765 918 1224 30.5 55.9 80 105.4 156.2
  相对线性精度 ±0.3%FS ±0.1%FS ±0.05%FS ±0.3%FS ±0.1%FS ±0.08%FS ±0.05%FS ±0.3%FS ±0.1%FS ±0.08%FS ±0.05%FS ±0.2%FS ±0.1%FS ±0.15%FS ±0.08%FS ±0.05%FS ±0.04%FS ±0.1%FS ±0.15%FS ±0.08%FS ±0.05%FS ±0.04%FS ±0.1%FS ±0.3%FS ±0.1%FS ±0.08%FS ±0.05%FS ±1%FS ±0.5%FS ±0.3%FS ±0.1%FS ±0.05%FS ±0.1%FS ±0.09%FS ±0.08%FS ±0.07%FS ±0.06%FS ±0.05%FS ±0.04%FS ±0.1%FS ±0.05%FS ±0.1%FS ±0.05%FS ±0.1%FS ±0.1%FS ±0.1%FS ±0.05%FS ±0.05%FS ±0.05%FS ±0.05%FS ±0.05%FS ±1%FS ±1%FS
  电阻值 5kΩ±10% 1kΩ±10% 5kΩ±10% 1kΩ±10% 5kΩ±10% 5kΩ±10% 5kΩ±20% 5kΩ±10% 10kΩ±10% 20kΩ±10% 5kΩ±10% 10kΩ±10% 20kΩ±10% 5kΩ±10% 1kΩ±10% 2kΩ±10% 5kΩ±10% 1kΩ±10% 3kΩ±10% 5kΩ±10% 10kΩ±10% 20kΩ±10% 1kΩ±10% 5kΩ±10% 5kΩ±10% 10kΩ±10% 1kΩ±20% 2kΩ±20% 3kΩ±20% 4kΩ±20% 5kΩ±20% 1kΩ±20% 2kΩ±20% 3kΩ±20% 4kΩ±20% 5kΩ±20% 1kΩ±10% 2kΩ±10% 5kΩ±10% 1kΩ±10% 5kΩ±10% 5kΩ±10% 10kΩ±10% 20kΩ±10% 5kΩ±10% 10kΩ±10% 20kΩ±10% 1kΩ±10% 2kΩ±10% 5kΩ±10% 5kΩ±20% 1.5kΩ±20% 3kΩ±20% 4.5kΩ±20% 6kΩ±20% 9kΩ±20%
  分辨率 模拟:Infinite无限解析 Infinite无断解析 模拟:Infinite无限解析 Infinite无断解析 模拟:Infinite无限解析 模拟:Infinite无限解析 Infinite无断解析 模拟:Infinite无限解析 Infinite无断解析 模拟:Infinite无限解析 Infinite无断解析 模拟:Infinite无限解析 Infinite无断解析 模拟:Infinite无限解析 Infinite无断解析 无限分辨率 Infinite无断解析 Infinite无断解析 Infinite无断解析 Infinite无断解析 Infinite无断解析 Infinite无断解析 Infinite无断解析 Infinite无断解析 Infinite无断解析 Infinite无断解析 - -
  重复精度(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.013 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 ±0.012 ±0.012
  最大工作速度(m/s) 5 5 5 5 10 10 5 3 5 10 5 10 5 5 5 5 10 10 5 - -
  建议输出环电流 1μA 1μA 1μA - 1μA 10μA 1μA 10μA 1μA 1μA - - - - - - - - - - - -
  环境温度 -40~120℃ -60~150℃ -40~120℃ -60~150℃ -40~120℃ -40~120℃ -40~120℃ -60~150℃ -40~120℃ -60~150℃ -40~120℃ -60~150℃ -40~120℃ -60~150℃ -30~100℃ -20~150℃ -60~150℃ -60~150℃ - - -60~150℃ -30~125℃ -60~150℃ -60~150℃ -60~150℃ -60~105℃ -60~105℃
  输出信号类型 0~100%给定输入电压(随位移变化而比例变化)VDC,备注:作为指示用,不能带负载 0~100%给定输入工作电压(随位移变化而变化) 0~100%给定输入电压(随位移变化而比例变化)VDC,备注:作为指示用,不能带负载 0~100%给定输入工作电压(随位移变化而变化) 0~100%给定输入电压(随位移变化而比例变化)VDC,备注:作为指示用,不能带负载 0~100%给定输入工作电压(随位移变化而变化) 0~100%给定输入电压(随位移变化而比例变化)VDC,备注:作为指示用,不能带负载 0~100%给定输入工作电压(随位移变化而变化) 0~100%给定输入电压(随位移变化而比例变化)VDC,备注:作为指示用,不能带负载 0~100%给定输入工作电压(随位移变化而变化) 0~100%给定输入电压(随位移变化而比例变化)VDC,备注:作为指示用,不能带负载 0~100%给定输入工作电压(随位移变化而变化) 0~100%给定输入电压(随位移变化而比例变化)VDC,备注:作为指示用,不能带负载 0~100%给定输入工作电压(随位移变化而变化) 0~100%给定输入工作电压(随位移变化而变化) 0~100%给定输入工作电压(随位移变化而变化) 0~100%给定输入工作电压(随位移变化而变化) 0~100%给定输入工作电压(随位移变化而变化) 0~100%给定输入工作电压(随位移变化而变化) 0~5V 0~10V 0~5V、0~10V、4~20mA 0~100%给定输入工作电压(随位移变化而变化)或24VDC供电,输出0~5V、0~10、4~20mA 0~5V 0~10V 0~5V、0~10V、4~20mA 0~5V 0~10V 0~5V、0~10V、4~20mA 0~5V 0~10V 0~5V、0~10V、4~20mA - -
  尺寸A(mm) 75.5 100.5 125.5 151 78 103 128 153 178 203 228 253 278 303 328 354 67 92 117 142 167 192 217 242 267 292 317 342 有效量程+36 141 166 192 217 242 268 293 319 344 370 395 420 445 471 496 521 547 572 623 673 723 774 824 875 925 976 1026 1077 194 219 245 270 295 321 346 372 397 423 448 473 498 524 549 574 600 625 676 726 776 827 877 928 978 1029 1079 1130 1282 1383 1484 1685 1736 1937 2137 2388 2638 70 95 120 145 170 195 220 245 270 295 320 345 43 48 53 58 68 93 118 143 139 164 190 215 240 266 291 317 342 368 418 469 519 570 621 671 721 772 822 873 923 974 1024 1075 - - - - 行程+57 电阻行程+29+7 - - 行程+48 - -
  重量(g) 52 61 70 79 52 61 70 79 88 97 107 117 127 137 147 157 52 61 70 79 88 97 107 117 127 137 147 157 - - - 52 61 70 79 88 97 107 117 127 137 147 157 56 58.5 60 61.5 63 70 77 84 - - - - - - - - - - 360~220 110~230
  联系方式

  销售热线:4008 824 824

  公司总机:0755-23881000

  企业邮箱:Info@sanpum.com